Den ubegribelige kristne

Skrevet af Michael Dalsti

Hans tro bygger på Jesu guddommelige karakter og ikke på verdens kundskab.

Han er død med Kristus, men er mere levende end nogensinde og forventer at leve evigt! 

Han har mistet sit eget kødelige liv, og fået Kristuslivet i stedet.

Han er sat med Kristus i det Himmelske, men vandrer alligevel på Jorden.

Han er født p Jorden, men har alligevel hjemme i Himmelen.

Han er som en nathøg, gumpetung på Jorden, men føler sig hjemme højt oppe i det himmelske; på samme måde er den kristne ikke på hjemmebane i verden, men kun der hvor den Himmelske Ånd råder.

Den kristne lærer hurtigt, at hvis han skal leve i sejr, skal han ikke følge menneskelig logik.

Han mister sit liv, hvis han prøver at bevare sit eget ego-liv

Han oplever, at det går ned, ned, ned og dette bringer ham op i åndelig forstand; men hvis han nægter at give afkald, s mister han den åndelige velsignelse.

Han er stærkest når han er svag (2. Kor. 12 om den indre korsfæstelse).

I Herrens nærhed

Skrevet af Morten Kilsholm

Og Herren sagde: “Se, her er et sted i min nærhed, stil dig på klippen der! “ 2 Mos 33,21

Dette skriftsted fra det gamle testamente, er en profeti om Kristi forsoningsværk på Golgatha. I dette skriftsted ligger nøglen til fællesskab med Gud.

Ofte når vi siger fællesskab med Gud, tænker vi på bøn eller bibellæsning. Når vi søger hans fællesskab er det ofte dette vi giver os i kast med.

Bøn og bibellæsning er også en nødvendighed i vort samfund med Gud men der er nogle grundlæggende ting det er vigtigt at få lys over for at opleve sandt fællesskab med Gud.

Hvad var Paulus´torn i kødet?


Skrevet af Simon Griis
(Jeg undres, kunne det være ..?)

I 2. Korinther 12.7-9 fortæller Paulus om en torn i kødet, som er
blevet ham givet, for at han ikke skal hovmode sig af de store
åbenbaringer, han har fået fra Gud.

Paulus afslører ikke for os, hvad tornen er, og hvad den gør ved ham,
og denne torn er måske det objekt i Bibelen, som har skabt allerflest
spekulationer, gætterier, og forklaringer, næstefter Pagtens Ark i
Tabernaklet.

Men jeg undres. Siger Paulus alligevel ikke, hvad denne torn er? Jeg
synes jo, det fremgår klart af teksten, så hvorfor spekulere?

Paulus forklarer os, at det er en torn, som er ”givet” ham med det
formål, at han ikke skulle hovmode sig. Tornen er en Satans engel, som
på den ene eller den anden måde har forvoldt hans liv og tjeneste
pinsel.

Paulus har tre gange bedt Herren om at tage denne byrde fra ham, men
hver gang har han fået det svar, at Guds nåde er ham nok, og at
Herrens kraft udfolder sig helt i Paulus’ magtesløshed.

Spekulationerne har været mange. Nogle har gættet på at Paulus har
lidt af epilepsi eller malariafeber, andre at han havde en eller anden
form for talehandicap, og andre igen, at han led af en sygdom, som
gjorde ham frastødende og afsondrede ham socialt.

Lazarus

I lang tid forkyndte Samuel Chadwick om Lazarus, og om hvordan hans opvækkelse fra de døde, fik mennesker til at komme til tro. De strømmede til, så de religiøse blev jaloux.

Mennesker ville ikke se Jesus, men de ville se Lazarus der havde været død (men nu var opstanden), og når de så hvad Jesus havde gjort – kom de til tro!

Beretningen om Lazarus der bliver oprejst fra de døde af Jesus (Johannes kap. 11-12), viser os nogle åndelige sandheder. Sandheder om hvordan Herren drager os ind og gør os til “ubegribelige kristne.” Mennesker der lever et paradoksalt liv og et lykkeligt liv – i Kristus!

Når Det Gør Ondt i Selve Livet

Af Simon Griis

Danskerne har ikke længere blot ondt i kroppen
eller ondt i sindet, de har ondt i selve livet.

I løbet af de første 50 år af det 20 århundrede gjorde den medicinske videnskab store fremskridt i bekæmpelsen af sygdom, specielt infektionssygdomme som f.eks. tuberkulose og kolera, som vi stort set i dag er fri for. Efter 2. verdenskrig oplevede sundhedsvæsenet og medicinalindustrien en voldsom vækst i nye midler og behandlinger af sygdomme og lidelser. Dette førte i de næste årtier til, at flere og flere gammelkendte sygdomme kunne kureres. De store videnskabelige fremskridt medførte et håb om, at det faktisk var muligt, ved videnskabens hjælp, at nå et niveau i behandlingen, hvor størstedelen af lidelse og sygdom kunne elimineres.

Videnskaben blev det store håb, og nogle mente, at Gud ville blive overflødig, når videnskaben på et tidspunkt i nær fremtid ville udrydde al sygdom.

Men det gik ikke helt som specialisterne profeterede. I stedet for infektionssygdommene kom andre problemer. Fra halvtresserne og frem til i dag er de såkaldte velfærds- og livsstilssygdomme været i kraftig stigning.

Calvinismens falske lære

Denne undervisning er en overordnet gennemgang af calvinismens fem lærepunker også kaldet TULIP i et kritisk lys.

Simon Griis skrev engang på facebook:
”Jeg tror det er vigtigt i vor tid at have rimeligt styr på begreberne.
Efter at herlighedsteologerne og de mere ekstreme karismatiske retninger har stjålet rampelyset siden midten af firserne, oplever vi nu, at nogle af dem, der har brændt sig på disse, eller har været utilfreds med dem, søger ind i gamle traditionelle kristne retninger, som f.eks. den ortodokse kirke, den katolske kirke, og også lutherske og calvinske menigheder…(disse) menigheder vil få noget fremgang i de kommende år på grund af dette.

Den største kærlighedshistorie nogensinde

Der er mange store kærlighedshistorier.
Men alle tiders STØRSTE kærlighedshistorie er den vi læser om i Johannes Evangeliet kap. 3, vers 16. Den lille Bibel. Evangeliet i en nøddeskal.
At Jesus elskede alle mennesker, og døde på korset for alle mennesker, for at alle dem der tager imod i tro må få frelses i et nu, og få fred med Gud. Frelst til evigt liv. Frelst fra evig fortabelse.
I 1970’erne begyndte en vækkelse, hvor tusinder af unge blev frelst – dem der tidligere havde søgt Gud i fremmede religioner. De søgte Gud i Indien, og andre steder, men fandt ham ikke.
Mod alle odds kom forkyndere som Chuck Smith og Billy Graham til, at stå i spidsen for den vækkelse, som spredte sig i begyndelsen af 70’erne. Den berørte ikke bare californiske hippier, men unge i hele verden.
Gud kan gøre det igen.

Kristus – min nye identitet

Vi må have åndelig forståelse og sand erkendelse i vores vandring med Jesus – dette er en nødvendighed.

Der er her ikke tale om den menneskelige forstand og teologiske forståelse – men om noget dybere – nemlig Ånd og Liv.
Denne erkendelse kan gives i ÈT NU af Helligånden til det SØGENDE HJERTE.

Paulus havde et sigte for hans forkyndelse.
nemlig – AT FREMSTILLE ETHVERT MENNESKE SOM FULKOMMENT I KRISTUS.

Forkyndelsens sigte er ikke at skabe mennesker som er fuldkomne i sig selv eller at skabe fejlfrie superkristne.

Hvem Slog Bortrykkelsen Ihjel?!

Opråb!

Af Simon Griis

Hvor blev forventningen af?

Vi hører næsten aldrig mere en prædiken om menighedens bortrykkelse i de evangeliske og åndsdøbte forsamlinger. Prædikestolene rundt om i vort land tier, når det gælder den elementære undervisning i endetidens begivenheder. Ingen taler længere om, at tiden er kort, ingen henviser til tegnene, som sker i verden og menigheden, ingen opmuntrer brødre og søstre med ordene ”Herren kommer snart!”. For år tilbage brændte det i hjerterne på tilhørerne, når prædikanten ildfuldt forkyndte om Herrens snarlige komme og menighedens oprykkelse i skyerne. En alvorlig ånd lagde sig over forsamlingerne, når han opfordrede til at være rede dag og nat, og arbejde med Evangeliet, mens det endnu var tid.

…den tid er forbi. Forventningens tid er forbi.

Men hvorfor? Hvad er der sket, siden endetidsforkyndelsen i den grad er forstummet? Hvordan kan det være, at den inderlige længsel mod Herrens dag og de kristnes bortrykkelse er stivnet og krakeleret?

Opfyldes profetierne ikke for vore øjne? 

Så vi ikke tegnene? Begyndte Gud ikke at føre sit folk jøderne tilbage til det hellige land, således at staten Israel kunne oprettes i 1948? Var det ikke et mirakel, der åbenbaredes for vore egne øjne? Et tegn på at tiden for Kristi genkomst nærmede sig, som kristne forkyndere og skribenter havde forudsagt årtier, århundreder, ja årtusinder før? Var dette ikke Skriftens klare ord, som pludselig blev opfyldt i vor egen tid med en overvældende kraft og overbevisning?

Ud af Ægypten og ind i opstandelseslivet!

Hvorfor holder vi påske?

Det er herligt med ens unger, og alle deres hv-spørgsmål. “Hvorfor holder vi påske, far?”

Man kan tale meget og længe om påske, men hvis vi skal se på det mest centrale, så bliver det i korte træk om to centrale skikkelser i Bibelen – Jesus selv og om Moses.

Vi skal se på påske nytestamentligt lys og gammeltestamenteligt lys. Vi starter med Jesus i Det Nye Testamente (NT); men vender stærkt tilbage med Moses – den Guds mand (5. Mos 33), som også sagde de berømte ord: En profet som mig (profetisk om Jesus). Moses er den mest citerede i NT – også af Jesus selv!

Hændelsen vi fejrer blev først annonceret af to mænd som stod ved Jesu grav og sagde: “Han er ikke her, Han er opstanden!” (Matt. 28:6)

Bibelstudie: Vrede i bibelen

Hvad er vrede? Hvor stammer den fra? Guddommelig eller satanisk?

Hvad siger bibelen om dette? Bliver Gud vred og hvis han gør hvad er det så for en vrede?

Eller hvad med et menneskes vrede… er vrede synd?

Og ikke mindst, hvad skal vi stille op med vreden, hvordan skal vi forholde os til den?

Dette og meget andet undersøges i denne undervisning ud fra bibelen.

 

Bliv i mig

Satan ønsker at afklæde os,
Hvad Jesus har iklædt os.
Men han vil aldrig kunne rokke ved din himmelske stilling. Sat med Kristus
Han ønsker at du skal falde tilbage I dit gamle selv, men vi er døde med Kristus
Bibelen siger
Helliggjort, idet at vi er I Ham
Helliggørelse idet Han er I os
Hvor meget helligørelses frugt der er I vores liv afhænger af, hvor meget vi bliver I Ham, den som bliver I mig, han bærer meget frugt.

Tilregnet retfærdighed

Har lovkravet fået lov til at bringe dig ud på fortvivlelsen grund? Bringe dig dertil hvor du intet håb længere har til dig selv, hvor du ikke længere kan øse af dine egne kilder, hvor den eneste frelsesmulighed du har – er i Jesus Kristus. 

Hvis du stadig forsøger at opstille din egen retfærdighed er det fordi du endnu ikke har forstået/erkendt og bøjet dig for hans retfærdighed. 

Hvad vil det sige at Kristus er lovens ophør…

At du er tilregnet retfærdighed på grund af blodet – iklædt Jesu Kristi retfærdighed… 

 

Fra frikirke til en total anderledes menighed

Af Anette Hansen 

Jeg vil fortælle, hvordan jeg har oplevet at komme fra en helt almindelig frikirke til en enkel og helt speciel , unik og anderledes menighed. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om at her var en menighed, som elskede Jesus og hans ord. Det kunne jeg slet ikke stå for, så nu vil jeg fortælle lidt om den.

Det helt centrale i gudstjenesten er, at vi lytter til Guds ord, og så er menigheden aktiv i bøn før og efter en prædiken. Her bliver der talt til ens hjerte, og Helligånden begynder lige så stille at forandre en indefra, du kan ikke være tilskuer her, vi er her for sammen at tjene Gud. Johs.4:23.

Jeg oplever menigheden som en Jesus elskende menighed. Jesus er menighedens eneste aktiv, og forkynderne oplever jeg som ydmyge tjenere, der gør sig til e’t med menigheden.

Løft jeres hoveder

Jesus siger at vi skal løfte vores hoveder. Vi skal ikke gå med sænket blik, i bekymring og ængstelse. Men bibelen taler om at have blikket rettet på Jesus og om at have et levende håb i vores hjerter. 

Vi skal ikke lade os skræmme af de skiftende tider vi lever i, men i stedet vandre som fremmede og udlændinge i denne verden.

Lydige mod “det himmelske syn” i tillid og på ham som døde og opstod for os.

 

Ingen plads til offerrollen i Kristuslivet

Skrevet af Simon Griis

Bibelen taler om en vækst i den troendes liv, en nødvendig proces, en opbyggelse i et indre liv og i et fællesskab med troende søstre og brødre. Ikke alene troslivet og menigheden, men hele skaberværket vidner om, at liv er vækst. Intet kan holde sig i live, om det ikke vokser. Stilstand er død og intethed. Liv og fuldkommengørelse er udadstræbende og opadstræbende. Som blomster strækker sig mod lyset og dyreungen vokser, således er selve livet en strækken sig efter et mål, efter en mening, ja selve meningEN med tilværelsen. 

Paulus levede ikke i stilstand, men glemmende det, der lå bagved, rakte han konstant efter det, der lå foran ham, det kald og den sejrspris, som Gud i sin alvidenhed havde lagt til rette for Paulus (Fil.3.13). Hos Paulus er der ingen apati, men snarere en vedvarende iver efter at nå ny erkendelse i Kristuslivet, ny åbenbaring i Skrifterne, nye dybder i Gudssamfundet, og en til stadighed større vækst i kærlighedslivet, først til Gud og hans Ord, og dernæst til Guds tjenere, og menighedens brødre og søstre.

At opsøge og frelse det fortabte

Skrevet af Morten Kilsholm

Thi Menneskesønnen er kommen for at opsøge og frelse det fortabte.” Luk. 19,10

Jesu sindelag er meget forskelligt fra det religiøse sindelag. Det ovennævnte skriftsted er taget fra beretningen om overtolderen Zakæus fra Jeriko – manden der kravlede op i et morbærfigentræ for at se Jesus.

Jesus bragte forstyrrelse ind i den religiøse folkemængde der stod og så på, ved at invitere sig selv ind til tolderen Zakæus. En mand som med hele sit liv viste at han var ligeglad med Israel og at det eneste der betød noget var – penge. Han havde forrådt sit eget folk og tjente nu romerne og det oven i købet så flittigt at han var blevet overtolder.

Men der var noget i hans hjerte som skabte en længsel efter at møde denne Jesus, måske fordi han at havde hørt om hvordan denne Jesus havde taget sig af en anden udstødt på vejen ind til Jeriko nemlig, Bartimæus (Luk. 18,35-43) den blinde tigger som råbte på Jesus. Denne Jesus som helbredte enhver som kom til ham og viste omsorg uden hensyn til alle de religiøses fordomme (Se evt. Luk. 19,7).

Kong David

– og karismatiske forkynderes fald 

(Skrevet af Simon Griis)

Hver gang en fremtrædende karismatisk forkynder falder i synd – det være sig herhjemme eller i det store udland – er der altid tilhængere, fans, og følgere, som præsenterer eksempler fra Bibelen som understøttelse af deres krav til den brede kristenhed om at anerkende, at den faldne tjener genrejses og genindsættes med fuld autoritet i sit tidligere hverv. Det skete med Todd Bentley, det sker mange gange, og det sker også i Danmark.

Det er klart, at tilgivelse og kærlighed er fundamentet for al tjeneste. Det er også klart, at accept og genindsættelse kan ske. Men det er en fejl at tro, at den slags mekanismer kan ske pr. automatik, bare fordi man kan citere et skriftsted. Der er omstændigheder og betingelser, som må være til stede for genrejsning og genindsættelse.

Én ting er at tale om tilgivelse, men de kræver betingelsesløs anerkendelse og accept af en fuldstændig genindsættelse i forkynderembedet. De kræver tillid, og de gør det med Bibelen i hånden.